Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 16 ) : 2017 - 4.


Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken

Auteur(s): C. Conings, S. Royer

Inhoud: In deze bijdrage bespreken de auteurs de implicaties van een aantal recente wetswijzingen voor het digitaal speurwerk. Ze gaan onder meer in op de veranderingen door de tweede Potpourri-wet van 5 februari 2016, de nieuwe dataretentiewet van 29 mei ...


Het zestiende toegevoegd protocol bij het EVRM: een bijkomende garantie voor de mensenrechten in de strafprocedure?

Auteur(s): J. De Herdt

Inhoud: Het zestiende toegevoegd protocol bij het EVRM voert een nieuwe procedure in die het voor de hoogste rechtscolleges van de landen die partij zijn bij dit protocol, mogelijk maakt om advies te vragen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens....


Art. 21bis Sv. • Opsporingsonderzoek • Inzagerecht strafdossier • Geen mogelijkheid van beroep tegen de ontstentenis van een beslissing van het Openbaar Ministerie ten aanzien van een verzoek om toegang tot een dossier • Schending art. 10-11 Gw.

Datum: 25-01-2017

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Artikel 21bis Sv., ingevoegd bij artikel 24 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet voorziet in een beroep bij een onafhankelijke en onparti...


Schuldbestanddeel misdrijf • Bewijs opzet

Datum: 03-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, vermag de rechter het bestaan van dit opzet af te leiden uit het door de dader gepleegde materiële feit en de vastste...


Voorlopige hechtenis • Opdracht vrijheidsbeneming met het oog op voorleiding • Ontlasting onderzoeksrechter

Datum: 31-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De onderzoeksrechter kan in het raam van de bij hem aanhangig gemaakte feiten bij kantschrift opdracht geven aan de politie om een verdachte van zijn vrijheid te benemen met het oog op zijn voorleiding, en hoeft daarvoor geen bevel tot medebrenging...


Art. 505 Sw. • Witwassen • Omzetting of overdracht van illegale vermogensvoordelen • Vereiste van inomloopbrenging van vermogensvoordelen

Datum: 25-10-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het plaatsen van illegale vermogensvoordelen bestaande in cash gelden, cheques of buitenlandse overschrijvingen op een bankrekening van hij die deze gelden plaatst, de cheques incasseert of de buitenlandse overschrijvingen doet, kan een door artike...


Hof van assisen • Motivering • Mondeling karakter

Datum: 25-10-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De rechtspleging voor het hof van assisen is in beginsel mondeling. Het arrest betreffende de schuld moet niet de inhoud preciseren van de getuigenverklaringen waarnaar het verwijst in zijn voornaamste redenen. Artikel 780, 2° Ger.W. is niet van to...


Verstek en verzet • Ongedaan verzet • Dagvaarding aan woonst

Datum: 17-01-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De rechter kan een verzet op grond van artikel 187, § 6, 1° Sv. maar ongedaan verklaren indien hij vaststelt dat de eiser in verzet kennis had van de dagvaarding in de verstekprocedure. Deze kennis dient te worden bewezen door het Openbaar Minister...


Art. 550bis, § 2 Sw. • Interne hacking • Ongeoorloofde toegang tot een informaticasysteem

Datum: 24-01-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een persoon is strafbaar voor interne hacking als hij een gelimiteerde toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijdt, m.a.w. als hij zich toegang verschaft tot gegevens die buiten zijn bevoegdheid vallen (i.e. machtsoverschrijding). D...


Darknet • Betreden internet door politie zonder bijzondere machtiging

Datum: 08-03-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een plaats op het internet is niet voor het publiek ontoegankelijk ingevolge het enkele feit dat het betreden van die plaats afhankelijk is van toegangsvoorwaarden die louter vormelijk zijn, dit wil zeggen zonder dat hieraan enige inhoudelijke of k...