Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 16 ) : 2017 - 6.


De andere taal in de strafprocedure en de rechten van verdediging

Auteur(s): L. Arnou

Inhoud: Bij de verdediging van een vervolgde partij in een strafprocedure wordt men geregeld geconfronteerd met personen die niet de taal van de rechtspleging spreken of met stukken die niet in de taal van de rechtspleging zijn opgesteld. Dat kan leiden to...


Met de wielen aan de grond. De gevolgen van het Amerikaanse inreisverbod

Auteur(s): W. De Bondt, N. Audenaert

Inhoud: Begin 2017 zorgde de beslissing van President Trump om de onderdanen van bepaalde landen de toegang tot het Amerikaanse grondgebied te ontzeggen, voor een schokgolf van verontwaardiging. Naar aanleiding van de beslissing van het Supreme Court van 4...


Staat van recidive • Doorwerking naar voorwaardelijke invrijheidstelling • Verschil al dan niet correctionalisering • Schending gelijkheidsprincipe

Datum: 26-06-2017

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Artikel 25, § 2, b van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, in samenhang gelezen met de...


Recht op een eerlijk proces • Recht op bijstand van een advocaat • Cautieplicht • Huiszoeking • Begrip verhoor

Datum: 14-03-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De huiszoeking kan plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de verdachte en leidt tot het verzamelen van bewijs dat bestaat los van de wil van de verdachte. Bijgevolg bevinden personen bij wie een huiszoeking wordt uitgevoerd, zich niet in een situa...


Art. 6.1 EVRM • Redelijke termijn • Aanvang • Voortgezet misdrijf

Datum: 23-05-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn is het tijdstip waarop een persoon het voorwerp uitmaakt van “een beschuldiging”, dit is vanaf het ogenblik dat hij in verdenking is gesteld of door kennisname van enige andere daad van h...


Gezag van gewijsde strafzaken • Wet erkenning vrijheidsbenemende straffen

Datum: 01-02-2000

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het algemene rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken impliceert dat gezag van gewijsde toekomt aan de beslissing van een strafrechter die onherroepelijk beslist over het voorwerp van de strafvordering. Het gezag van gewijsde van str...


Recht van verdediging • Geen tolk • Geen bijstand advocaat

Datum: 01-02-2000

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het recht van verdediging wordt miskend door het arrest dat niet vaststelt dat de beklaagde in een voor hem begrijpelijke taal het debat heeft kunnen volgen noch dat hij zijn verweer heeft kunnen voeren, en ook niet vaststelt dat het onmogelijk was...


Non bis in idem • Terbeschikkingstelling strafuitvoeringsrechtbank • Art. 34bis Sw.

Datum: 01-02-2000

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Geen enkele verdragsrechtelijke bepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel belet dat de wetgever een misdrijf strafbaar stelt met een hoofdstraf en een bijkomende straf van dezelfde aard die na deze hoofdstraf dient te worden uitgevoerd. Aldus kan ...


Art. 29, § 4, tweede lid Wegverkeerswet • In mindering brengen op de opgelegde geldboete van de kosten van de herstelonderzoeken en -examens en erelonen van de geneesheer en psycholoog • Toepassingssfeer • Algemene draagwijdte

Datum: 19-09-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Noch uit de tekst van artikel 29, § 4, tweede lid Wegverkeerswet noch uit de wetsgeschiedenis ervan blijkt dat de erin opgenomen regeling van het in mindering brengen op de opgelegde geldboete van de kosten van de herstelonderzoeken en -examens en ...


Voorlopig bewindvoerder • Geen cassatieberoep tegen beslissing strafvordering tegen beschermde persoon

Datum: 19-09-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De strafvordering houdt geen verband met één der handelingen vermeld in artikel 492/1, § 1 en § 2 BW die betrekking hebben op de bescherming van de persoon of goederen van de beschermde persoon. De voorlopig bewindvoerder die aangesteld is om een b...